داستان کوتاه

▬ سایت دوم ما امد
▬ خروس و مرد
▬ بیل کیتس
▬ بخرید کسب درامد کنید
▬ درد دل یه سوسک با خدا
▬ دزدی
▬ دنیای مجازی
▬ مرد نشسته
▬ داستان رفتگر پاک
▬ وصیت نامه ی پسر
▬ وصیت نامه ی دختر
▬ چشمان مادر
▬ گل شمع دانی
▬ داستان اعتصاب سه زن
▬ داستان شراکت