داستان کوتاه http://storyes.mihanblog.com 2020-02-26T21:44:42+01:00 text/html 2016-05-08T12:07:16+01:00 storyes.mihanblog.com نوید قادری سایت دوم ما امد http://storyes.mihanblog.com/post/221 <div align="center"><a href="http://monoapp.ir" target="" title="مونو اپ"><font face="Mihan-IransansBold" size="7">به نام خدا</font></a><br><br><font size="7"><font face="Mihan-IransansBold">به زودی دومین سایت ما<br><br><a href="http://20ko.ir" target="" title="">بیستکو<br></a><br>مطالب و جزوه های کنکوری و هرانچه شما لازم دارید<br></font></font><a href="http://monoapp.ir" target="" title="مونو اپ"><font face="Mihan-IransansBold" size="7"></font></a></div> text/html 2016-03-04T08:21:26+01:00 storyes.mihanblog.com نوید قادری خروس و مرد http://storyes.mihanblog.com/post/219 <font class="text4"> <div align="justify"><font size="5">م<img src="http://media.jamnews.ir/medium1/1392/03/18/IMG16523215.jpg" alt="http://media.jamnews.ir/medium1/1392/03/18/IMG16523215.jpg" height="57" hspace="5" align="left" border="0" vspace="5" width="75">ی گویند مردی ، خروسی خرید و به خانه برد. وقتی وارد شد ، همسر جوانش ، سر و رویش را پوشاند و نهیب زد: ای مرد! غیرتت چه شده است؟ روزها که تو نیستی ، آیا من باید با این خروس که جنس مخالف است ، تنها بمانم؟ خروس را بیرون ببر و از هر که خریده ای به او بازگردان!مرد ، خوشحال از این که ...&nbsp;</font></div><font size="5"> </font><div align="justify"><font size="5">زن چنان پاکدامنی دارد که حتی از خروس هم دوری می کند ، به بازار برگشت و خروس را به فروشنده اش که پیر مرد دنیا دیده ای بود پس داد.پیرمرد که ماوقع را شنید ، گفت: اشکالی ندارد؛ من خروسم را پس می گیرم ولی برو درباره زنت بیشتر تحقیق کن! کسی که درباره یک خروس چنین می کند ، لابد ریگی به کفش دارد و می خواهد رد گم کند. </font></div><font size="5"> </font><br></font> text/html 2016-03-04T08:16:48+01:00 storyes.mihanblog.com نوید قادری بیل کیتس http://storyes.mihanblog.com/post/218 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><span dir="LTR"> </span> <font class="text4"> <div align="justify"><img src="http://www.parsnaz.ir/upload/34/0.051132001317143824_parsnaz_ir.jpg" alt="http://www.parsnaz.ir/upload/34/0.051132001317143824_parsnaz_ir.jpg" height="82" hspace="5" align="left" border="0" vspace="5" width="72"><font size="4">بعد از خوردن غذا بیل گیتس 5 دلار به عنوان انعام به پیش خدمت دادپیشخدمت ناراحت شد.بیل گیتس متوجه ناراحتی پیشخدمت شد و سوال کرد : چه اتفاقی افتاده؟پیشخدمت : من متعجب شدم ....<br></font></div><font size="4"> </font><font size="4"><br></font><div align="justify"><font size="4">بخاطر اینکه در میز کناری پسر شما 50 دلار به من انعام داد در درحالی که شما که پدر او هستید و پولدار ترین انسان روی زمین هستید فقط 5دلار انعام می دهید !</font><br><br><font size="4">گیتس خندید و جواب معنا داری گفت :او پسر پولدار ترین مرد روی زمینه و من پسر یک نجار ساده ام.</font></div></font><span dir="LTR">&nbsp;</span> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2016-03-03T17:00:20+01:00 storyes.mihanblog.com نوید قادری بخرید کسب درامد کنید http://storyes.mihanblog.com/post/217 &lt;div&nbsp; style='font-size:11px;'&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;div style='width:40%;float:left'&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;img src='http://www.zepo.ir/thumbs?height=100&amp;width=100&amp;src=images/shop/img25772_bx_13941213-140103_.gif' style='border:1px solid gray' /&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;/div&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;div style='width:60%;float:left'&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;div&gt;&lt;span style="font-family: Nasim; font-size: 23px; line-height: 1.1; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;h2 align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;فقط با ۵ساعت کار در روز درآمد روزانه ۱۷۵٫۰۰۰ تومانی&lt;/h2&gt;&lt;h2 align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;و ماهانه ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان درآمد خالص بدون هیچ هزینه جانبی !!&lt;/h2&gt;&lt;h2 align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"&gt;حداقل درآمد ماهانه خالص پنج میلیون تومان&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 255);"&gt;قیمت در دیگر سایت ها 27.000 تومان می باشد باور نمیکنی سرچ کن&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 14pt;"&gt;لامپ سازان&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 8pt;"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"&gt;این کار صد در صد عملی است و درآمد آن به فعالیت شما بستگی دارد ولی درآمد آن تضمینی است&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 8pt;"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"&gt;&lt;img src="http://s6.picofile.com/file/8241466692/4.gif" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 150px; max-width: 100%; max-height: 100%; margin-top: 10px; height: auto;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;کسب درآمد با تعمیر لامپ کم مصرف – لامپ سازان&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h2 align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;درآمدزایی از همین امروز شروع کنید&lt;/h2&gt;&lt;h2 align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;آموزش جامع و کامل تصویری در ۳ ساعت&lt;/h2&gt;&lt;h2 align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;با این روش واژه بیکاری رو فراموش کنید&lt;/h2&gt;&lt;h2 align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;کار در منزل بدون نیاز به دفترکار&amp;nbsp;&lt;span lang="en-us" style="box-sizing: border-box;"&gt;,&lt;/span&gt;&amp;nbsp;دانش قبلی&amp;nbsp;&lt;span lang="en-us" style="box-sizing: border-box;"&gt;,&lt;/span&gt;&amp;nbsp;آموزش یا مدرک و …&lt;/h2&gt;&lt;h2 align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;فایل و آموزش کامل تعمیر لامپ های کم مصرف فقط در عرض ۳ ساعت به صورت تضمینی&lt;/h2&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"&gt;آموزش به صورت گام به گام و با زبان ساده برای یادگیری تمامی اقشار جامعه ایران&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h2 align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; text-align: right; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;مناسب برای تمام سنین جویایی کار و زن و مرد&lt;/h2&gt;&lt;h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; text-align: right; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"&gt;این بسته ویژه تمامی افراد هستش&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br style="box-sizing: border-box;"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"&gt;شاغل&lt;/span&gt;&lt;br style="box-sizing: border-box;"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"&gt;خانه دار&lt;/span&gt;&lt;br style="box-sizing: border-box;"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"&gt;زن و مرد&lt;/span&gt;&lt;br style="box-sizing: border-box;"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"&gt;دانشجویان و …&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h3 style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 21px; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;چرا که به حدی آموزش ها و کار این روش ساده و درآمدزایی با این روش ساده است که میتوان به عنوان یک درآمد بسیار عالی در کنار باقی امور به آن نگاه داشت&lt;br style="box-sizing: border-box;"&gt;فقط باید نفرهایی اولی باشید که دست به کار می زنید&lt;br style="box-sizing: border-box;"&gt;سریع تر ثبت نام کنید و آموزش ها و کار رو شروع کنید&lt;br style="box-sizing: border-box;"&gt;و به عنوان نماینده شهرتون اطلاعات خودتون برای ما ارسال کنید تا ما براتون سفارش تعمیر لامپ جذب کنیم&lt;br style="box-sizing: border-box;"&gt;البته جذب سفارش بسیار ساده هستش و تعداد لامپ های معیوب و خراب بسیار زیاد است ..&lt;/h3&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 153, 102);"&gt;کلامی از امیر المومنان حضرت علی (ع)&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 153, 102);"&gt;آنچه انسان را پیش از مرگ می کُشد ناامیدی است&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 51, 0);"&gt;همین الان فعالیت خودت شروع کن&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; color: rgb(255, 0, 0);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"&gt;کار در منزل بدون سختی کار و با درآمد عالی ساعتی ۳۵ هزار تومان&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h2 align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;پس از اتمام آموزش شما به عنوان نیروکار برای ما هم فعالیت کنید و سفارش از ما بگیرید !!&lt;/h2&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;img src="http://s6.picofile.com/file/8241467300/2.jpg" alt="" width="531" height="212" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 150px; max-width: 100%; max-height: 100%; margin-top: 10px; height: auto;"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"&gt;روزانه بیش از ۵۰۰۰ لامپ در ایران خراب می شوند ؟&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"&gt;سهم شما روزانه چند عدد است ؟!&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"&gt;عجله کنید و مشتریان دائمی خود را جذب کنید&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"&gt;&lt;img src="http://s7.picofile.com/file/8241467584/3.jpg" alt="" width="486" height="194" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 150px; max-width: 100%; max-height: 100%; margin-top: 10px; height: auto; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h2 align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255); font-size: 12pt;"&gt;قیمت بسته آموزشی تعمیر لامپ با پشتیبانی ویژه و ارسال سفارشات تعمیر لامپ از طرف لامپ سازان برای شما&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h2 align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"&gt;قیمت اصلی بدون تخفیف ۷۳٫۰۰۰ تومان&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"&gt;فقط تا ۴۸ ساعت&lt;/span&gt;&amp;nbsp;دیگر با&amp;nbsp;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"&gt;تخفیف ویژه ۶۸ درصدی&lt;/span&gt;&amp;nbsp;!!!&lt;/h2&gt;&lt;h1 align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; font-size: 35px; text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"&gt;قیمت با تخفیف ویژه فقط&amp;nbsp;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"&gt;8٫۰۰۰&lt;/span&gt;&amp;nbsp;تومان&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"&gt;&amp;nbsp;درآمدزایی بسیار عالی ویژه لامپ سازان :&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"&gt;تعرفه کاری شما برای تعمیر لامپ ها پس از پایان&amp;nbsp;آموزش ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h2 align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;دستمزد تعمیر کم مصرف ۲۰۰ وات ۳۵،۰۰۰ تومان&lt;br style="box-sizing: border-box;"&gt;دستمزد تعمیر کم مصرف ۱۵۰ وات ۲۵،۰۰۰ تومان&lt;br style="box-sizing: border-box;"&gt;دستمزد تعمیر کم مصرف ۱۰۵ وات ۲۰،۰۰۰ تومان&lt;br style="box-sizing: border-box;"&gt;دستمزد تعمیر کم مصرف ۹۰ وات ۱۵،۰۰۰ تومان&lt;br style="box-sizing: border-box;"&gt;دستمزد تعمیر کم مصرف ۷۰ وات ۱۰،۰۰۰ تومان&lt;br style="box-sizing: border-box;"&gt;دستمزد تعمیر کم مصرف ۶۰ وات ۹۰۰۰ تومان&lt;br style="box-sizing: border-box;"&gt;دستمزد تعمیر کم مصرف ۵۰ وات ۷۰۰۰ تومان&lt;br style="box-sizing: border-box;"&gt;دستمزد تعمیر کم مصرف ۴۰ وات ۵۰۰۰ تومان&lt;br style="box-sizing: border-box;"&gt;دستمزد تعمیر کم مصرف ۳۲ وات ۴۰۰۰ تومان&lt;br style="box-sizing: border-box;"&gt;دستمزد تعمیر کم مصرف ۲۵ وات ۳۰۰۰ تومان&lt;/h2&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h2 align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;قیمت بسته آموزشی تعمیر لامپ با پشتیبانی ویژه و ارسال سفارشات تعمیر لامپ از طرف لامپ سازان برای شما&lt;/h2&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;img src="http://lampsazan.com/wp-content/uploads/2015/08/012.jpg" alt="" width="208" height="222" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 150px; max-width: 100%; max-height: 100%; margin-top: 10px; height: auto;"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"&gt;نماد اعتبار&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;h2 align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"&gt;قیمت اصلی بدون تخفیف ۷۳٫۰۰۰ تومان&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt;&lt;h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/h2&gt;&lt;h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 23px; text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"&gt;فقط تا ۴۸&lt;/span&gt;&amp;nbsp;ساعت دیگر با&amp;nbsp;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"&gt;تخفیف ویژه ۶۸ درصدی&lt;/span&gt;&amp;nbsp;!!!&lt;/h2&gt;&lt;h1 align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; font-size: 35px; text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"&gt;قیمت با تخفیف ویژه فقط 8٫۰۰۰ تومان&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 255);"&gt;قیمت این بسته در دیگر سایت ها 27.000 تومان به فروش میرسد&amp;nbsp;باور نمیکنی سرچ کن&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 14pt;"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"&gt;لامپ سازان&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 14pt;"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 255);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"&gt;پشتیبانی&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 255);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"&gt;1hacker.4kia.ir@gmail.com&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 14pt;"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&lt;span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"&gt;خواهشن فقط&amp;nbsp;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"&gt;gmail&lt;/span&gt;&amp;nbsp;خود رو موقع خرید به صورت صحیح و حروف کوچک بدون&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"&gt;www&lt;/span&gt;&amp;nbsp;وارد کنید. لینک دانلود به&amp;nbsp;&lt;span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"&gt;gmail&lt;/span&gt;&amp;nbsp;شما ارسال میشه.اگر ارسال نشد لینک دانلود بدونید پرداخت شما ناموفق بوده بعد از خرید لینک دانلود همان لحظه در اختیارتون قرار میگیره&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(252, 252, 252);"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;center&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;a style='padding:2px 4px;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;background:#65932A;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;border:1px solid #4D7120;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;color:white;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;text-shadow:1px 1px 0 #22320E;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;border-radius:2px;' href='http://todayly.zepo.ir/post/43719/shop_id_25786'&gt;دانلود - 8000 تومان&lt;/a&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;/center&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;/div&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&lt;div style='clear:both;'&gt;&lt;/div&gt;<br>&lt;/div&gt;<br>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; text/html 2015-07-31T15:51:14+01:00 storyes.mihanblog.com نوید قادری درد دل یه سوسک با خدا http://storyes.mihanblog.com/post/215 <img src="http://s6.picofile.com/file/8198653534/555555.jpeg" alt="" height="293" width="462"> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">یک سوسک غمگین به خدا گفت : کسی دوستم ندارد . </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">می دانی که چه قدر سخت است ،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> این که کسی دوستت نداشته باشد ؟</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">تو برای دوست داشتن بود که جهان را ساختی . </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">حتی تو هم بدون دوست داشتن … </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">خدا هیچ نگفت . گفت : به پاهایم نگاه کن ! ببین چقدر چندش آور است .</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">چشم ها را آزار می دهم . دنیا را کثیف می کنم . </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">آدم هایت از من می ترسند . مرا می کشند .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> برای این که زشتم . زشتی جرم من است .</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">خدا هیچ نگفت . گفت : این دنیا فقط مال قشنگ هاست .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> مال گل ها و پروانه ها . مال قاصدک ها . مال من نیست .</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">خدا گفت : چرا ، مال تو هم هست . خدا گفت : </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">دوست داشتن یک گل ، دوست داشتن یک پروانه یا قاصدک کار چندانی نیست .</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">اما دوست داشتن یک سوسک ، دوست داشتن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> " تو " کاری دشوار است . دوست داشتن ، کاری ست آموختنی و همه کس ،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> رنج آموختن را نمی برد .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> ببخش ، کسی را که تو را دوست ندارد ، زیرا که هنوز مومن نیست ،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> زیرا که هنوز دوست داشتن را نیاموخته ،</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">او ابتدای راه است . مومن دوست می دارد . </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">همه را دوست می دارد . زیرا همه از من است و من زیبایم ،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> چشم های مومن جز زیبا نمی بیند . زشتی در چشم هاست .</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">در این دایره ، هر چه که هست ، نیکوست . </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">آن که بین آفریده های من خط کشید شیطان بود .</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">شیطان مسئول فاصله هاست . </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">حالا قشنگ کوچکم ! نزدیک تر بیا و غمگین نباش .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> قشنگ کوچک نزد خدا رفت و دیگر هیچ گاه نیندیشید که نازیباست .</span></p> text/html 2015-04-11T16:34:08+01:00 storyes.mihanblog.com نوید قادری دزدی http://storyes.mihanblog.com/post/214 <div class="Content"><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://images.persianblog.ir/438892_3WDAFiiA.jpg" alt="" height="384" width="449"></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">گویند روزی دزدی در راهی بسته ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">پیوست آن بود. آن شخص بسته را به صاحبش بازگرداند.</span><br><br><span style="font-size: small;">او را گفتند : چرا این همه مال را از دست دادی؟</span><br><br><span style="font-size: small;">گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعا، مال او را حفظ می کند و من دزد مال او </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> هستم، نه دزد دین! اگر آن را پس نمی دادم و عقیده صاحب آن مال خللی می یافت، آن </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">وقت من، دزد باورهای او نیز بودم و این کار دور از انصاف است.</span></p></div> text/html 2015-04-11T16:32:11+01:00 storyes.mihanblog.com نوید قادری دنیای مجازی http://storyes.mihanblog.com/post/213 <div class="Content"><p style="text-align: center;"><img src="http://images.persianblog.ir/438892_u7nQdZNI.jpg" alt="" height="353" width="464"></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">یه روز تو پارک نشسته بودم داشتم تو گوشی لاینمو چک میکردم</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">یه پسر 5 6 ساله امد گفت داداش یه ادامس</span></p> <p style="text-align: center;"><br><br><span style="font-size: small;">میخری</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">گفتم همرام پول کمه ولی میخوای بشین کنارم الان دوستم میاد میخرم</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">گفت باشه نشست</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">بعد مدتی گفت:داداش داری چیکار میکنی</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">گفتم تو فضای مجازی میگردم</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">گفت اون دیگه چیه؟</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">خواستم جوابی بدم که قابل درک یه بچه ی 5 6 ساله شه</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">گفتم فضای مجازی جایه که نمیتونی چیزی لمس کنی ولی تمام رویاهاتو اونجا میسازی</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">گفت داداش فضای مجازیو دوس دارم منم زیاد میرم</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">گفتم مگه اینترنت داری</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">گفت نه داداش</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">بابام زندانه نمیتونم لمسش کنم ولی دوسش دارم</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">مامانم صبح ساعت 6 میره سره کار شب ساعت 10 میاد که من میخابم نمیتونم </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">ببینمش ولی دوسش دارم</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">وقتی داداشی گریه میکنه نون میریزیم تو اب فک میکنیم سوپه</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">تاحالا سوپ نخوردم ولی دوسش دارم</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">صب خواهرم میره بیرون چون پول نداریم میگن تن فروشی میکنه ولی نمیفهمم وقتی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> میاد خونه تنش سر جاشه</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">من دوس دارم درس بخونم دکتر بشم ولی نمیتونم مدرسه برم باید کار کنم</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">مگه این دنیای مجازی نیست؟؟؟</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">اشکامو پاک کردم</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">نتونستم چیزی بگم</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">فقط گفتم اره عزیزم دنیای تو ، مجازی تر از دنیای منه!</span></p></div> text/html 2014-09-22T12:33:29+01:00 storyes.mihanblog.com نوید قادری مرد نشسته http://storyes.mihanblog.com/post/211 <div class="Content"><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://upir.ir/9306/10659270-1490092694576727-7827322395224118238-n.jpg" alt="" height="395" width="437"></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">خانه ای به وسعت یک شهر</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">مرد نشسته بود ...</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">زن میگفت : اینطوری خونمون خیلی دلباز تره ...</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">مرد نشسته بود روی مبل ...</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">زن میگفت : در ضمن ... من همیشه دوست داشتم یه خونه بزرگ داشته باشم ...</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ااندازه کل محله ... یا اصلا اندازه کل شهر ..</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">.مرد نشسته بود روی مبل و خیره شده بود ..</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">زن میگفت : نظرت چیه مبل و بذاریم کنار تیر برق ...</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">مرد نشسته بود روی مبل و خیره شده بود</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">به حکم تخلیه...</span> </p></div> text/html 2014-07-27T12:52:58+01:00 storyes.mihanblog.com نوید قادری داستان رفتگر پاک http://storyes.mihanblog.com/post/210 <div class="Content"><p style="text-align: center;"><img src="http://www.up.iran-goftegoo.com/images/kucnjw9g5n0sosnrftci.jpeg" alt="" height="455" width="452"></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">مرد رفتگر آرزو داشت برای یکبار هم که شده موقع</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> شام با تمامی خانواده اش دور سفره کوچکشان باشد و با هم غذا بخورند،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> او بیشتر وقت ها دیر به خانه میرسید و فرزندانش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> شامشان را خورده و همگی خوابیده بودند .</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">هر شب از راه نرسیده به حمام کوچکی که در گوشه حیاط خانه بود</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> میرفت و خستگی و عرق کار طاقت فرسای روزانه را از تن می شست . </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">تنها هم سفره او همسرش بود که در جواب چون و چرای مرد رفته گر ،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> خستگی و مدرسه فردای بچه ها و اینجور چیزها را بهانه می کرد و همین بود که آرزوی </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">او هنوز دست نیافتنی می نمود .</span><br><br><span style="font-size: small;">یک شب شانس آورد و یکی از ماشین های شهرداری او را تا نزدیک خانه شان رساند و </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">او با یک جعبه شیرینی و چند تا پاکت میوه قبل از چیدن سفره شام به خانه رسید .</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">وقتی پدر سر سفره نشست فرزندان هر یک به بهانه ای با پدر شام نخوردند .</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">دلش بدجوری شکست وقتی نیمه شب با صدای غذا خوردن یواشکی بچه ها</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">از خواب بیدار شد و گفتگوی آنها را از آشپزخانه شنید :</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">« چقدر امشب گشنگی کشیدیم ! بدشانسی بابا زود اومد خونه .</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">با اون دستاش که از صبح تا شب توی آشغالهای مردمه .</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">آدم حالش بهم میخوره باهاش غذا بخوره »</span><img title="نگران" src="http://www.persianblog.ir/editor/images/smilies/17.gif" alt="نگران" border="0"><img title="دل شکسته" src="http://www.persianblog.ir/editor/images/smilies/12.gif" alt="دل شکسته" border="0"></p></div> text/html 2014-07-27T12:50:06+01:00 storyes.mihanblog.com نوید قادری وصیت نامه ی پسر http://storyes.mihanblog.com/post/209 <div class="Content"><p style="text-align: center;"><img src="http://www.up.iran-goftegoo.com/images/9xb7smbrnr2eph699xp8.jpeg" alt="" height="430" width="429"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﺩﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ، ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻢ !</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﻣﺎﺩﺭ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯽ ﻛﻨﻢ ﺭﻭﺯ ﺧﺎﻛﺴﭙﺎﺭﯾﻢ ﺍﺯ</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﺍﻭﻥ ﺧﺮﻣﺎﻫﺎ ﻛﻪ ﮔﺮﺩﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮﺵ ﻧﺪﻩ، ﭼﻮﻥ</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﺩﻭﺳﺘﺎﯼ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻧﺪﯾﺪ ﺑﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻦ ﻛﻪ</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﻣﯿﺮﯾﺰﻥ ﺭﻭ ﺧﺮﻣﺎﻫﺎ ﺩﺧﻠﺸﻮﻧﻮ ﻣﯿﺎﺭﻥ !</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻮﺗﻢ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ، ﻭ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﯿﺪ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﻛﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ،</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﭼﻨﺘﺎ ﺳﯽ ﺩﯼ ﺯﯾﺮﻩ ﺗﺨﺘﻤﻪ ﻛﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﺁﻫﻨﮕﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯ، ﻭﻟﯽ ﮔﻮﻝ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺸﻦ</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﺸﻜﻮﻧﯿﺪﺷﻮﻥ !! ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮔﻢ ﭼﻨﺪ</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻦ ﻛﻪ ﺑﮕﻦ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺑﺎﺭ</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﺩﺍﺭﯾﻢ، ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﻦ ، ﺗﻘﺼﯿﺮﻩ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩﻩ،</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﺗﻘﺼﯿﺮﻩ ﻣﺠﯿﺪ ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻣﻪ ، ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﻛﻪ</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﺪﯼ ﺍﯾﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﮕﯽ : ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﺪ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﯿﺪ !!</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﯾﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺪﺭﻡ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﺍﯾﺸﺎﻟﻠﻪ ﺑﻤﯿﺮﯼ ﻛﻪ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﻪ</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﺍﻭﻥ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﯿﺪ ﻣﻦ ﻣُﺮﺩﻡ، ﺑﮕﯿﺪ ﺭﻓﺘﻪ</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﭘﺎﺭﺗﯽ ﺗﺎ ﮐﻮﻧﺶ ﺑﺴﻮﺯﻩ ! ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ</span><img title="زبان" src="http://www.persianblog.ir/editor/images/smilies/10.gif" alt="زبان" border="0"><img title="نیشخند" src="http://www.persianblog.ir/editor/images/smilies/4.gif" alt="نیشخند" border="0"></p></div> text/html 2014-07-27T12:47:01+01:00 storyes.mihanblog.com نوید قادری وصیت نامه ی دختر http://storyes.mihanblog.com/post/208 <br><div align="center"><span style="font-size: small;">&nbsp; </span><div class="Content"><p style="text-align: center;"><img src="http://www.up.iran-goftegoo.com/images/qftxssoi3rmuy98tzckm.jpg" alt="" height="435" width="389"></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">&nbsp; بعد از مرگ من … تو آگهی عکس پرسنلی نزنید ها</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو درایو دی فولدر جیگر عکسهای توپ دارم خوراک اعلامیه است !</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; بعد از مرگ من … هنوز میت رو زمین مونده هارد دیسک</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; کامیپوتر رو بندازید تو ماکروفر بزارید خوب بپزه !!یک طوری</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; که درایو دی خوب مغز پخت بشه !</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما یه اندک آبرویی تو فامیل و در و همسایه داشتیم !</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; سر خاکم جیغ و داد نکنید ! سر و صدا نکنید !! من از جاهای</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; شلوغ و پر سر و صدا متنفر بودم ! حالا مردم گناه که نکردم !</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; قبرم رو با گلاب نشورید من از بوی گلاب بدم میاد ! همون آب خالی کافیه ! نگید</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; این بنده خدا رانی هلو دوست داشت با رانی هلو بشورید !! نوچ میشم خوب !!</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; خرما خواستید بدید روش پودر نارگیل نریزید هاااا ..</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; خیلی جواده همون گردو بزارید لاش خوبه اونجوری حال میده !!</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; مردهای فامیل بگید لازم نکرده مثل رابینسون کروزو یک من ریش بزارند !</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; سه تیغه کنید بدون کراوات مشکی هم تو مراسم من نیاید خواهش میکنم</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; آخوند هم نیارید ! لازمه دلیل اش رو بگم ؟</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; شایع کنید این اواخر بهش الهام شده بود که باید بره !</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; از اون تریپ هاست که مو به تن همه سیخ میکنه !!</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; پروفایلم رو تو فیسبوک نبندیدا !! گاهی هم باهاش پست بزنید جیگر همه کباب بشه</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; این شعر هم واسه رو اعلامیه و سنگ انتخاب کردم :</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; گل چین روزگار ؛ عجب خوش سلیقه است</span><br><br><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; میچیند خوش.گلی که به عالم نمونه است....</span><br><span style="font-size: small;"><img title="خیال باطل" src="http://www.persianblog.ir/editor/images/smilies/105.gif" alt="خیال باطل" border="0"><img title="خنده" src="http://www.persianblog.ir/editor/images/smilies/21.gif" alt="خنده" border="0"></span></p></div></div> text/html 2014-07-27T12:44:18+01:00 storyes.mihanblog.com نوید قادری چشمان مادر http://storyes.mihanblog.com/post/207 <div class="Content"><p style="text-align: center;"><img src="http://upcity.ir/images2/54488432763373755687.jpeg" alt="" height="454" width="437"></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">چشمان مادر</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﻣﺪﯾﺮ : ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﺧﺮﺍﺟﻪ !</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﭘﺪﺭ: ﺍﺧﻪ ﭼﺮﺍ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺪﺭﺵ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻟﯿﻠﺶ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻧﻢ !</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﻣﺪﯾﺮ : ﺷﺮﻡ ﺍﻭﺭﻩ ! ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﯾﻢ ﻫﺮﮔﺰﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﭘﺪﺭ:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> ﻣﺤﺾ ﺭﺿﺎﯼ</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﯿﻦ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟ ﺍﻭﻥ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ .ﺍﺧﻪ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟ </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">ﮐﺘﮏ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﻧﻤﺮﻩ ﺻﻔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ؟ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺤﺶ ﺩﺍﺩﻩ! ﺍﺧﻪ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ !</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﻣﺪﯾﺮ : ﺑﭽﻪ ﺷﻤﺎ …</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﭘﺪﺭ: ﺑﭽﻪ ﻣﻦ ﭼﯽ؟</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﻣﺪﯾﺮ : ﺑﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻠﻮﯼ ﻫﯿﺠﺪﻩ ﺟﻔﺖ ﭼﺸﻢ . ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺶ ﮔﻔﺘﻪ :</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﻋﺸﻘﻢ ! ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﮐﻼﺱ ﺩﻭﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺑﻌﯿﺪﻩ ….</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﭘﺪﺭ ﭘﺮﯾﺪ ﻭﺳﻂ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺗﻨﺪﯼ ﮔﻔﺖ : ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻻﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﻣﺪﯾﺮ :ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ !</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﭘﺪﺭ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ . ﺳﻌﻴﺪ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﭼﺸﻢ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">ﺭﻭﯼ ﺭﺩﯾﻒ</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ ﮐﯿﻒ ﭘﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺖ ! </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">ﺭﻭﯼ ﮐﯿﻒ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ A4 ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﯼ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ……</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">ﭼﺸﻢ ﻫﺎﺵ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ. ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ ﺑﺎﺑﺎ</span> <img title="نگران" src="http://www.persianblog.ir/editor/images/smilies/17.gif" alt="نگران" border="0"></p></div> text/html 2014-07-27T12:41:23+01:00 storyes.mihanblog.com نوید قادری گل شمع دانی http://storyes.mihanblog.com/post/206 <div class="Content"><p style="text-align: center;"><img src="http://upcity.ir/images2/07104147094337367737.jpeg" alt="" height="436" width="423"></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">آقایون حتما بخونید</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">خیلی قشنگه حتما بخونید... تقدیم به آقایون ...</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">توی مبل فرو رفته بودم و به یکی از مجلات مُدی که زنم همیشه </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">می خرد نگاه می کردم. چه مانکن هائی، چقدر زیبا، چقدر شکیل و تمنا برانگیز.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> زنم داشت به گلدان شمعدانی که همیشه گوشه اتاق است </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">ور می رفت و شاخه های اضافی را می گرفت و برگ های </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">خشک شده را جدا می کرد. از دیدن اندام گرد و قلنبه اش لبخندی گوشه لبم پیدا شد ، </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">از مقایسه او با دخترهای توی مجله خنده ام گرفته بود...</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> زنم آنچنان سریع برگشت و نگاهم کرد که فرصت نکردم </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">لبخندم را جمع و جور کنم. گلدان شمعدانی را برداشت و روبروی من ایستاد و گفت:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> نگاه کن! این گل ها هیچ شکل رزهای تازه ای نیستند که دیروز خریده ام.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> من عاشق عطر و بوی رز هستم. جوان، نورسته،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> خوشبو و با طراوت. گل های شمعدانی هرگز به زیبائی و شادابی آنها نیستند،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> اما می دانی تفاوتشان چیست؟ بعد، </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">بدون این که منتظر پاسخم باشد اشاره ای به خاک گلدان کرد و گفت:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> اینجا! تفاوت اینجاست. در ریشه هائی که توی خاک اند.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> رزها دو روزی به اتاق صفا می دهند و بعد پژمرده می شوند،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> ولی این شمعدانی ها، ریشه در خاک دارند و به این زودی ها از بین نمی روند. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">سعی می کنند همیشه صفابخش اتاقمان باشند. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">چرخی زد و روی یک صندلی راحتی نشست و کتاب مورد علاقه اش را به دست گرفت. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">کنارش رفتم و گونه اش را بوسیدم.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> این لذت بخش ترین بوسه ای بود که بر گونه یک گل شمعدانی زدم. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">قدر گل شمعدانی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> های خودتون رو بدونید..</span><img title="قلب" src="http://www.persianblog.ir/editor/images/smilies/8.gif" alt="قلب" border="0"></p></div> text/html 2014-07-27T12:38:42+01:00 storyes.mihanblog.com نوید قادری داستان اعتصاب سه زن http://storyes.mihanblog.com/post/205 <div class="Content"><p><span style="font-size: small;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://irfreeup.com/upload/2c1fhjbsmncni1racv86.jpg" alt="" height="338" width="444"></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: small;">سه تا زن انگلیسی ، فرانسوی و ایرانی با هم قرار میزارن که اعتصاب کنن و دیگه کارای</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">خونه رو نکنن تا شوهراشون ادب بشن و بعد از یک هفته نتیجه کارو بهم بگن !</span><br><br>&nbsp;<br><br><span style="font-size: small;">بعد از انجام این کار دور هم جمع شدن ،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> زن فرانسوی گفت : به شوهرم گفتم که من دیگه خسته شدم بنابراین نه نظافت منزل، </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">نه آشپزی ، نه اتو و نه . . . خلاصه از اینجور کارا دیگه بریدم .</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">خودت یه فکری بکن من که دیگه نیستم یعنی بریدم !</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">روز بعد خبری نشد ، روز بعدش هم همینطور .</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">روز سوم اوضاع عوض شد، شوهرم صبحانه را درست کرده بود و آورد تو رختخواب من </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">هم هنوز خواب بودم ، وقتی بیدار شدم رفته بود .</span><br><br><span style="font-size: small;">زن انگلیسی گفت : من هم مثل فرانسوی همونا را گفتم و رفتم کنار .</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">روز اول و دوم خبری نشد ولی روز سوم دیدم شوهرم لیست خرید و کاملا تهیه کرده بود </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">، خونه رو تمیز کرد و گفت کاری نداری عزیزم منو بوسید و رفت .</span><br><br><span style="font-size: small;">زن ایرانی گفت : من هم عین شما همونا رو به شوهرم گفتم !</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">اما روز اول چیزی ندیدم !</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">روز دوم هم چیزی ندیدم !</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">روز سوم هم چیزی ندیدم !</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">شکر خدا روز چهارم یه کمی تونستم با چشم چپم ببینم !<img title="خنده" src="http://www.persianblog.ir/editor/images/smilies/21.gif" alt="خنده" border="0"></span></p></div> text/html 2014-07-27T12:36:43+01:00 storyes.mihanblog.com نوید قادری داستان شراکت http://storyes.mihanblog.com/post/204 <div class="Content"><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://irfreeup.com/upload/kyogtqj125upf86ec10.jpg" alt="" height="293" width="435"></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">در یک شب سرد زمستانی یک زوج سالمند وارد رستوران بزرگی شدند . </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">آنها در میان زوج های جوانی که در آنجا حضور داشتند بسیار جلب توجه می کردند .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> بسیاری از آنان ،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> زوج سالخورده را تحسین می کردند و به راحتی می شد فکر شان را از نگاه شان خواند </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">: « نگاه کنید ، این دو نفر عمری است که در کنار یکدیگر زندگی می کنند و چقدر در کنار </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">هم خوشبختند . »</span><br><br><span style="font-size: small;">پیرمرد برای سفارش غذا به طرف صندوق رفت .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> غذا سفارش داد ، پولش را پرداخت و غذا آماده شد. با سینی به طرف میزی که </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">همسرش پشت آن نشسته بود رفت و رو به رویش نشست .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> یک ساندویچ همبرگر ، یک بشقاب سیب زمینی خلال شده و یک نوشابه در سینی بود .</span><br><br><span style="font-size: small;">پیرمرد همبرگر را از لای کاغذ در آورد و آن را با دقت به دو تکه ی مساوی تقسیم کرد . </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">سپس سیب زمینی ها را به دقت شمرد و تقسیم کرد .</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">پیرمرد کمی نوشابه خورد و همسرش نیز از همان لیوان کمی نوشید . </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">همین که پیرمرد به ساندویچ خود گاز می زد مشتریان دیگر با ناراحتی</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> به آنها نگاه می کردند و این بار به این فکر می کردند که آن زوج پیر احتمالا آن قدر فقیر </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">هستند که نمی توانند دو ساندویچ سفارش بدهند .</span><br><br><span style="font-size: small;">پیرمرد شروع کرد به خوردن سیب زمینی هایش .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> مرد جوانی از جای خو برخاست و به طرف میز زوج پیر آمد و به پیر مرد پیشنهاد کرد تا </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">برای شان یک ساندویچ و نوشابه بگیرد . اما پیر مرد قبول نکرد و گفت :</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> « همه چیز رو به راه است ، ما عادت داریم در همه چیز شریک باشیم . »</span><br><br><span style="font-size: small;">مردم کم کم متوجه شدند در تمام مدتی که پیرمرد غذایش را می خورد ،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> پیرزن او را نگاه می کند و لب به غذایش نمی زند .</span></p> <p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: small;">بار دیگر همان جوان به طرف میز رفت و از آنها خواهش کرد که اجازه بدهند یک ساندویچ</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> دیگر برای شان سفارش بدهد و این دفعه پیر زن توضیح داد :</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> « ما عادت داریم در همه چیز با هم شریک باشیم . »</span><br><br><span style="font-size: small;">همین که پیرمرد غذایش را تمام کرد ،</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> مرد جوان طاقت نیاورد و باز به طرف میز آن دو آمد و گفت : </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">« می توانم سوالی از شما بپرسم خانم ؟ »</span><br><br><span style="font-size: small;">پیرزن جواب داد : « بفرمایید . »</span><br><br><span style="font-size: small;">- چرا شما چیزی نمی خورید ؟ شما که گفتید در همه چیز با هم شریک هستید .</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"> منتظر چی هستید ؟ »</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">پیرزن جواب داد : « منتظر دندان ها ! »</span><img title="نیشخند" src="http://www.persianblog.ir/editor/images/smilies/4.gif" alt="نیشخند" border="0"></p></div>